מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

2. הנחיות לגיבוש המלצות האיגודים המדעיים

שיטת הפעולה ביוזמת בוחרים בתבונה, כמו ביוזמות המקבילות בעולם, היא שהאיגודים חופשיים לקבוע את התהליך המתאים להם ליצירת רשימותיהם, תוך שמירה על עקרונות מנחים מחייבים בסיסיים. במסמך זה מפורטות עקרונות אלה, בהתבסס על ההנחיות האמריקניות והקנדיות תוך התאמתן לישראל.

במקרה של סתירה או חוסר הלימה בין המלצות ועמדות איגודים שונים, האיגודים הנוגעים בדבר יפעלו בשיתוף על מנת להגיע להסכמה, בתיווך וסיוע של הצוות המקצועי של היוזמה מטעם הר"י.

זכרו כי ההמלצות מיועדות הן לציבור הרחב והן לקהל הקלינאים, ועל כן עליו להיכתב בנוסח מוגדר - מקוצר ובהיר, כמפורט להן. במקביל, יש לוודא כי תהליך פיתוח ההמלצות ונוסח מפורט של התמיכה המדעית בכל המלצה יתועד היטב, והוא יונגש לציבור בנפרד מההמלצות.

עקרונות בסיסיים לפעילות האיגוד בבחירת ההמלצות בפרוייקט בוחרים בתבונה:

א. בחרו לפחות חמש פעולות רפואיות בהן ידונו ההמלצות, המצויות כולן בתחום עיסוקו הישיר של האיגוד. כל המלצה תוצג כהיגד נפרד, המכוון לפעולה רפואית מוגדרת, ואשר אורכו אינו עולה על 20 מילים. כך ניתן יהיה להעביר מסרים ממוקדים ועקביים למטפלים ולציבור. המטרה היא לספק למטפלים ולמטופלים אפשרויות בחירה מבין התערבויות רפואיות שונות. להלן היגד לדוגמא:

אין לבצע בדיקת דימות לכאבי גב תחתון במהלך ששת השבועות הראשונים, אלא אם כן יש "דגלים אדומים" מוגדרים המחייבים זאת.
 

ב. בססו את ההמלצות במספר משפטים תמציתיים הנתמכים בראיות מדעיות. אורכם הכולל לא יעלה על 75 מילים. כך ניתן יהיה לתמוך בהמלצה ולהציג את ההיגיון העומד מאחוריה, כמו גם להביא תימוכין למקרים בהם נדרש ביצוע הפעולה הרפואית. יש לוודא כי חלק זה מתייחס גם לנסיבות ולתנאים ספציפיים שעל המטפלים להביא בחשבון בעת יישום ההמלצה. כמו כן מוכרח להתקיים רצף לוגי בין כותרת ההמלצה למשפטים התומכים בה. לדוגמא:

אין לבצע בדיקת דימות לכאבי גב תחתון במהלך ששת השבועות הראשונים, אלא אם כן יש "דגלים אדומים" המצדיקים זאת.
 

בדיקת דימות של עמוד השדרה המותני בששת השבועות הראשונים אינה משפיעה לטובה על בחירת טיפול מתאים יותר, ואינה משפרת את תוצאי הטיפול. היא חושפת את המטופל לקרינה ללא הצדקה רפואית, ועלולה להיות כרוכה בזיהוי ממצאים מקריים אשר יובילו להמשך בירור מיותר ומסוכן.
 

ג. יש לספק עבור כל המלצה רשימה של הפניות, לרבות שמות הגופים ששימשו כמקורות מידע. מכיוון שרשימת ההמלצות אמורה להיות תמציתית וקצרה, אין צורך בציטוט מלא של המקורות. הללו יכללו פרטים מזהים עיקריים. מידע מפורט יותר יישמר בחומרים המלווים.

 

דוגמאות להפניות:

  • Journal of the American Medical Association (2010)
  • American Academy of Family Physicians Guidelines (2013)
  • U.S. Preventive Services Task Force; Institutes of Medicine (2014)

 

ד. השתדלו להימנע מטרמינולוגיה קלינית או מורכבת, אבל לא במחיר פגיעה בערכן של ההמלצות או במהימנותן. ככל שהרשימות יהיו נגישות וקלות יותר להבנה, כך תגבר השפעתן. אנו רוצים שמטפלים, מטופלים, קובעי מדיניות, עיתונאים ובעלי עניין אחרים יוכלו להתייחס אליהן, ולשוחח על השימוש הראוי במשאבים, בבדיקות ובפרוצדורות שונות. מאידך, נסו להימנע מפישוט יתר העלול לגרוע מההמלצות מידע קליני רלוונטי, ולהחסיר מהן פרטים שעמיתיכם למקצוע יצפו להם.

 

ה. כל איגוד המשתתף ביוזמה יכול לקבוע לעצמו את המתודולוגיה המתאימה לו לגיבוש רשימתו. בנספח המצ"ב המלצות לשיטת עבודה סדורה בת שבעה שלבים.

על מנת שיוזמת בוחרים בתבונה תוכל להגיב לכל שאלה העשויה להישאל על-ידי התקשורת או על-ידי גורמים אחרים על המתודולוגיה בה נעשה שימוש, כל איגוד מתבקש לספק בעת העברת רשימת ההמלצות שלו את תיאור המתודולוגיה בה השתמש לגיבוש רשימתו וההנחיות (הכתובות) שניתנו למשתתפים במהלך העבודה, ואת שמות המשתתפים בתהליך. יש גם לצרף במסמך נפרד את פירוט העדויות המדעיות לתמיכה בכל המלצה (מעבר לנוסח המקוצר לעיל). 

 

את הרשימות והחומרים הנלווים ניתן לשלוח במייל